تبلیغات
ترانه های بی كس و كار - از روایت عاشقی...

از بلندی آبشار بریزد زیر نور خورشیدی که هزار رنگ می شود

 

 

و خدایان یونانی با ارابه هایی که شب را به دوش می کشند از

 

                                                                  پس قرنها             

در جایی تا لانه کند

 

موهای توست رها شده در باد

 

 

 

 

حالا می دانم کندوی عسل چقدر زنبور دارد 

   

از جای نیش ها

 

آخر دیروز از کندوی عسلی که رفتی گریه ام گرفته بود

 

زنبورهای بی نوا را خانه بدوش کردم

 

 

 

- پسر نجار ستاره های آسمان چند است ؟

 

 

یک شب بادی شدید در آسمان وزید

 

تا هر بار ستاره ها را که می شمرد دو ستاره کم باشد

 

   باشد سهم زمین از آسمان            چشمهای تو

 

 

          

از باغهای بهشت انگوری می چینند که شراب هزار ساله می شود

 

و می گویند خدا برای خود گلی پرورش داده است که هزار کندو 

 

                                                                 عسل دارد

                     

تا روزی که مست بود ، از شراب و عسل بر لبهای تو بریزد

 

 

پسر نجار گریه اش بگیرد از نیش زنبورها

 

                                                                                                                 

   

 

و هی دو ستاره کم بیاورد 

 

 

 

                                                        تابستان 81                                                                                                                      

 

 

×یك حكایت قدیمی ایرانی می گوید كه روزی پسر نجار به خواستگاری دختر پادشاه رفت . اما پادشاه شرطی داشت و باید خواستگاران به سوالات پادشاه جواب درست می دادند و پادشاه هم كه از گشتاخی پسر نجار عصبانی شده بود از او می پرسد: پسر نجار ستاره های آسمان چند است و پسر نجار هم در جواب در می آید كه به عدد برگ درختان .